Privacyverklaring

 • GB Life Luxembourg gebruikt uw persoonsgegevens niet voor directmarketingdoeleinden
 • GB Life Luxembourg zal uw persoonsgegevens niet verkopen

   

   

  GB Life Luxembourg verwerkt uw persoonsgegevens met de nodige zorg

  Wij raden u aan deze informatie aandachtig te lezen zodat u weet voor welke doeleinden GB Life Luxembourg uw gegevens gebruikt. Deze Privacyverklaring bevat ook meer informatie over uw privacyrechten en hoe u deze kunt uitoefenen.

  Uw privacy is erg belangrijk voor ons. Wij streven ernaar uw persoonsgegevens op een wettige, gepaste en transparante manier te verwerken. In deze Privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we van u als natuurlijke persoon verzamelen en vervolgens verwerken.

  U vindt meer informatie over de Luxemburgse privacywetgeving op de website van de National Commission for Data Protection (Commission Nationale pour la Protection des Données – CNPD) op www.cnpd.public.lu.

  • GB Life Luxembourg is een verzekeringsmaatschappij die actief is in Luxemburg en een selectie van landen in de Europese Unie. De maatschappelijke zetel van GB Life Luxembourg is gevestigd te 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg.
  • GB Life Luxembourg richt zich voornamelijk op retailklanten, kmo’s en vermogende klanten, en is vooral actief in Luxemburg, België, Spanje, Italië en Frankrijk. U vindt meer informatie over de activiteiten van GB Life Luxembourg op gblife.lu.
  • GB Life Luxembourg is de Verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot persoonsgegevens en verwerkt geen persoonsgegevens voor andere entiteiten. GB Life Luxembourg verwerkt uw persoonsgegevens als polishouder, verzekerde persoon of begunstigde van contracten.
  • GB Life Luxembourg bevestigt dat het externe leveranciers zal inschakelen om persoonsgegevens te verwerken in zijn naam, om alle verplichtingen onder de Polis na te leven en uit te voeren. GB Life Luxembourg zal enkel een beroep doen op verwerkers die voldoende garanties bieden om de gepaste technische en organisatorische maatregelen uit te voeren zodat de verwerking in overeenstemming is met de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de bescherming van de rechten van de Polishouder te garanderen. GB Life Luxembourg bevestigt, als Verwerkingsverantwoordelijke, dat de verwerking door externe leveranciers onder zijn bevoegdheid zal vallen, en dat zij enkel persoonsgegevens zullen verwerken voor zover strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeengekomen diensten.

   

  Neem contact op met GB Life Luxembourg als u vragen hebt over de verwerking van uw gegevens

  • U hebt het recht om toegang te hebben tot uw persoonsgegevens, ze te wijzigen, verwijderen of te verbeteren. U dient daartoe een gemotiveerd schriftelijk verzoek aan GB Life Luxembourg te richten GDPR@gblife.lu.
  • Hebt u vragen over uw privacy, of wenst u uw privacyvoorkeuren te wijzigen of uw rechten uit te oefenen, neem dan contact op met GB Life Luxembourg (00352) 27 05 27 05.
  • Wenst u inzage in de gegevens die GB Life Luxembourg over u verwerkt, neem dan contact op met ons. Bepaalde gegevens kunt u zelf rechtstreeks inkijken. Oefent u uw recht op inzage uit, dan zal GB Life Luxembourg u een lijst van uw gegevens bezorgen. U kunt zich verzetten tegen de wijze waarop GB Life Luxembourg zich beroept op zijn wettige belangen om bepaalde gegevens te verwerken.
  • U hebt het recht om GB Life Luxembourg te verzoeken uw persoonsgegevens over te dragen naar uzelf of een derde partij
  • Opdat GB Life Luxembourg gepast kan antwoorden op uw verzoeken, dient u op elk moment waarop u uw rechten wenst uit te oefenen zo specifiek mogelijk te zijn. GB Life Luxembourg zal uw identiteit zo nauwkeurig mogelijk moeten verifiëren ingeval iemand anders uw rechten wenst uit te oefenen. Wij kunnen u op dat moment vragen ons uw identiteitsgegevens mee te delen

   

  GB Life Luxembourg verwerkt uw persoonsgegevens om tal van redenen

  GB Life Luxembourg is verplicht bepaalde wettelijke voorschriften na te leven

  • De wetgeving inzake verzekeringspolissen in het algemeen of bijzondere verzekeringsovereenkomsten verplichten verzekeringsmaatschappijen om polisdocumenten voor te bereiden en bij te houden gedurende wettelijk vastgelegde bewaringstermijnen.
  • De wetgeving aangaande verzekeringsdistributie verplicht verzekeringsmaatschappijen en tussenpersonen om de wensen en noden van mogelijke polishouders te analyseren bij de voorbereiding van de ondertekening van de contracten. Het is soms nodig om tijdens dat proces klanten te categoriseren. Natuurlijke personen worden automatisch ingedeeld als niet-zakelijke klanten maar kunnen onder bepaalde voorwaarden toch worden beschouwd als zakelijke klanten. Verzekeringsmaatschappijen bieden spaar- of beleggingsverzekeringen aan en moeten daarom, afhankelijk van het klanttype, informatie verzamelen over de kennis en ervaring van de klant, zijn financiële capaciteit, beleggingsdoelen en visie aangaande risico’s en rendement betreffende de aangeboden producten.
  • Verzekeringsmaatschappijen moeten alle mogelijke middelen inzetten om het witwassen van geld te voorkomen, op te sporen en te rapporteren aan de bevoegde instanties. GB Life Luxembourg moet daartoe de nodige stappen ondernemen, zowel op gecentraliseerd als lokaal niveau.
  • GB Life Luxembourg is in het bijzonder voor levensverzekeringspolissen verplicht om
   • (i) iu te identificeren als klant, vertegenwoordiger of uiteindelijke begunstigde;
   • (ii) uw profiel te bepalen (met betrekking tot het risico op witwassen van geld), waardoor het diverse persoonlijke en zakelijke gegevens moet verzamelen, om bijvoorbeeld te bepalen of u eventueel een politiek prominent persoon bent;
   • (iii) uw acties en transacties op te volgen en bepaalde transacties te voorkomen en rapporteren aan de Financial Intelligence Processing Unit.
  • GB Life Luxembourg bewaart de wettelijk verplichte informatie om misbruik, voorkennis of marktmanipulatie te voorkomen, op te sporen en/of te rapporteren en verdachte transacties te melden aan de bevoegde overheidsinstanties. In het kader van de strijd tegen terrorisme en de naleving van sancties moeten verzekeringsmaatschappijen klantgegevens screenen op basis van sanctielijsten. Ook de transacties worden gemonitord. In sommige gevallen worden onderliggende documenten opgevraagd en kunnen betalingen tegengehouden worden.

   

  GB Life Luxembourg moet een contract correct kunnen uitvoeren

  • De uitvoering van verzekeringscontracten omvat het beheer van verzekeringspolissen, het innen van premies, verwerken van claims, evalueren van dekkingen met betrekking tot claims op basis van onderzoeken, al dan niet door schade-experts, contacten met andere relevante partijen (zoals andere verzekeraars, voor schade aansprakelijke partijen, verzekeringsnemers, begunstigden enz.), schadewaardering, afwikkeling van claims, verdediging en bepaling van de omvang van de rechten van partijen bij rechtszaken enz.
  • GB Life Luxembourg moet soms bepaalde persoonsgegevens doorsturen naar interne of externe specialisten voor de raming van schade waaraan waarde kan worden toegekend, alsook naar relevante derde partijen (zoals medeverzekeraars en herverzekeringsmaatschappijen, advocaten of relevante overheidsinstanties).
  • GB Life Luxembourg werkt met een gediversifieerd distributienetwerk van exclusieve en onafhankelijke verzekeringsagenten. GB Life Luxembourg werkt ook samen met een aantal verzekeringsmakelaars. Voor een gepast niveau van dienstverlening is het belangrijk dat er gegevens worden gedeeld binnen dat distributienetwerk.

   

  GB Life Luxembourg moet kunnen functioneren als een bedrijf – dit wordt aangeduid met ‘wettige belangen’

  Naast de voormelde doeleinden heeft GB Life Luxembourg als commercieel bedrijf ook een aantal wettige belangen die de basis vormen voor de verwerking van persoonsgegevens. In dat opzicht garandeert GB Life Luxembourg dat de impact op uw privacy tot een minimum beperkt blijft en dat de wettige belangen van GB Life Luxembourg in alle gevallen in verhouding blijven tot de impact die het naleven ervan op uw privacy heeft.

  GB Life Luxembourg gebruikt de basisgegevens om risico- en andere modellen te ontwikkelen en statistieken op te stellen; in al die gevallen worden alle verwijzingen naar identificeerbare personen zo spoedig mogelijk verwijderd. GB Life Luxembourg kan die modellen ontwikkelen voor diverse doelen: de analyse van klanten, fraude, processen, risico’s enz. en mag ze vervolgens algemeen of persoonsgericht toepassen.

  Bijvoorbeeld: persoonsgegevens kunnen worden gebruikt als bewijs (opgeslagen gegevens), en voor het vaststellen, uitoefenen en waarborgen van de rechten van GB Life Luxembourg of de partijen die het vertegenwoordigt (bijvoorbeeld in geschillen).

   

  GB Life Luxembourg bewaart uw gegevens niet voor onbepaalde tijd

  GB Life Luxembourg gebruikt uw persoonsgegevens wanneer GB Life een duidelijk doel voor ogen heeft. Zodra dat doel niet meer bestaat, verwijderen we de gegevens. Er bestaan wettelijke bewaringstermijnen voor uw persoonsgegevens. De voorgeschreven termijn kan tot 30 jaar bedragen voor bepaalde rechten in verband met levensverzekeringspolissen.

  Marc Stevens

  Marketing & Distribution Directeur (Chief Marketing & Distribution Officer)

  Marc Stevens heeft een jarenlange ervaring in de internationale verzekeringssector. Hij werkte voor ABB Insurances en OHRA Leven (Delta Lloyd Life) tot hij commercieel directeur werd. Hij was General Manager bij VITIS LIFE en vervolgens CEO van OneLife Luxembourg. Hij is gasthoogleraar aan de master in persoonlijke financiële planning aan de managementschool van de Universiteit van Antwerpen. Marc behaalde een graad in criminologie aan de Katholieke Universiteit van Leuven en een postdoctoraal diploma in Marketing aan de Business School van de Universiteit van Antwerpen.

  Adam Joseph

  Chief Actuary Officer (CAO)

  Adam Joseph heeft 15 jaar ervaring in de financiële dienstverlening, waaronder door functies in vermogensbeheer, actuariële consultancy, risicomanagement en fusies en overnames in het bedrijfsleven. Adam Joseph sloot zich in januari 2018 aan bij GB Life Luxembourg als hoofdaccountant. Adam begon zijn carrière met onderzoek naar vermogensbeheer en bedrijfsfinanciering. Sinds 2007 is Adam onlosmakelijk verbonden geweest met Solvency II – van het ondersteunen van de technische en strategische Solvency II rapporten/activiteiten van het CRO Forum tot het spelen van een sleutelrol in de transitie van het economisch kader van ING/NN Groep naar een Solvency II risico- en kapitaalkader. In zijn laatste functie werkte Adam als directeur in bedrijfsfinanciering van NN Groep voor de bedrijfsfusies en -overnames van de groep. Adam studeerde in 2001 af aan de Rhodes Universiteit, Zuid-Afrika.

  José Bustillo

  Operationeel manager (Chief Operations Officer, COO)

  José Bustillo heeft jarenlange ervaring in het managen en controleren van grote en complexe projecten in backofficeomgevingen. Hij trad in 2017 aan als operationeel manager bij GB Life Luxembourg, nadat hij meer dan 30 jaar ervaring opgedaan had in de financiële sector, waaronder bij Euroclear. Voor hij toetrad tot het managementteam van GB Life, was José partner bij een consultancybedrijf dat zich specialiseerde in risicomanagement, nu onderdeel van McKinsey & Company. Zijn belangrijkste zwaartepunt lag bij Solvency II. José studeerde af in civiele techniek aan de Université Libre de Bruxelles.

  Gaëlle Leclaire

  Hoofd risico & compliance (Chief Risk and Compliance Officer)

  Gaëlle Leclaire heeft 20 jaar ervaring in de levensverzekeringenbranche. Ze begon haar carrière als accountant in Frankrijk voordat ze naar Luxemburg verhuisde. Ze werkte eerder voor Mazars, PWC en ABN AMRO Life S.A. Ze kwam in 2008 bij GB Life Luxembourg en trad in 2009 als financieel directeur toe tot de Raad van bestuur. Ze nam de positie van operationeel directeur in 2015 over, en was toen ook verantwoordelijk voor productmanangement.
  In 2017 nam ze binnen GB Life Luxembourg de positie van hoofd juridisch adviseur en compliance over. Gaëlle is afgestudeerd aan een Business School en heeft beroepscertificaten in accountancy en financiën.

  Will Romero

  Lid van het Bestuur

  Will heeft leidinggevende posities vervuld bij Financial Guaranty, Benfield, Swiss RE, Ernst & Young en New York Life. Recentelijk ontwikkelde hij Factor Re, een lowcost financieringsconstructie voor de embedded value in levensverzekeringsportefeuilles. Will behaalde zijn BA cum laude aan de Yale Universiteit, werd meester in de rechten aan de Universiteit van Colorado en behaalde een LL.M. aan de New York Universiteit.

  Matteo Castelvetri

  Lid van het Bestuur

  Matteo was werkzaam gedurende 19 jaar in Investment Banking bij Morgan Stanley en Goldman Sachs. Als bedrijfsleider van Morgan Stanley’s Financial Institution Group had hij de leiding over European Insurance en droeg hij de hoofdverantwoordelijkheid voor verschillende Europese large cap verzekeraars. Hij adviseerde bij meer dan 50 transacties en heeft enkele van de belangrijkste fusies en overnames, herstructureringen en beursaanvragen in de Europese verzekeringswereld in gang gezet en uitgevoerd. Matteo begon zijn carrière bij Goldman Sachs als investeerder in staatsobligaties en noodlijdende fondsen en werd later adviseur voor banken en verzekeraars. Hij behaalde zijn bachelor Economie summa cum laude aan de Bocconi Universiteit in Milaan en heeft tevens een bachelor Klassieke gitaar.

  Victor Rod

  Voorzitter van de Raad van Bestuur

  Victor Rod voltooide in 1973 zijn rechtenstudie aan de Universiteit van Nancy (Frankrijk). Na een korte periode in Luxemburg als advocaat te hebben gewerkt was hij secretaris-generaal bij de vereniging van verzekeringsbedrijven in Luxemburg (Association Des Compagnies d’assurance, ACA).

  In 1980 werd hij aangesteld als de eerste voltijdse directeur van de toezichthoudende instantie voor het verzekeringswezen in Luxemburg (Commissariat aux assurances). Tot zijn pensioen op 31.12.2014 was hij het langst dienende hoofd van een verzekeringstoezichthouder in Europa.

  Victor was vanaf de oprichting tot aan zijn pensioen (2010 – 2014) plaatsvervangend voorzitter van de European Insurance and Occupational Pension Authority (EIOPA), gevestigd in Frankfurt.

  Hij was tevens Luxemburgs vertegenwoordiger bij het European Insurance and Occupational Pension Committee (EIOPC) in Brussel en lid van het directiecomité van de International Association of Insurance Supervisors (IAIS) in Bazel die op mondiaal niveau de norm stelt in verzekeringszaken.

  Victor was 25 jaar lang voorzitter van een Luxembourg Bank. Naast zijn rol als voorzitter en onafhankelijk directeur van GBLife maakt Victor deel uit van het bestuur van een binnenlandse retailverzekeringsmaatschappij en heeft hij 20 jaar ervaring als niet-uitvoerend bestuurslid bij ’s werelds grootste satellietexploitant.

  Sinds 2015 is Victor als of counsel advocaat werkzaam bij Luxemburgs grootste onafhankelijke advocatenkantoor, Arendt & Medernach (A & M), waar hij hoofdzakelijk adviseert over juridische, reglementaire en technische kwesties bij verzekering en herverzekering.

   

  Christophe Hucque

  Financieel directeur (Chief Finance Officer, CFO)

  Christophe Hucque heeft ruime ervaring in het verzekeringswezen. Christophe kwam in 2000 als actuaris bij GB Life Luxembourg (voorheen ING Life Luxembourg). Sinds 2006 heeft hij binnen GB Life Luxembourg verschillende leidinggevende posities vervuld. Hij trad in 2006 toe tot het managementteam als financieel directeur/risicomanager. Tussen 2007 en 2009 combineerde hij de positie van financieel directeur voor zowel ING Life Luxembourg als ING Variable Annuities Europe (Den Haag) en was hij betrokken bij de Europese uitrol van het productportfolio Variabele Annuïteiten. Christophe werd in 2009 operationeel manager en kreeg tevens de verantwoordelijkheid voor productmanagement en de commerciële relatie met ING Bank. Sinds 2015 is hij terug in zijn functie als financieel directeur en was hij tussen 2015 en 2017 tevens verantwoordelijk voor risico. Christophe heeft meerdere masters op zijn naam staan, onder andere in wiskunde en actuariële wetenschappen.

  Pieter Coopmans

  Algemeen directeur (Chief Executive Officer, CEO)

  Pieter Coopmans heeft meer dan 20 jaar ervaring in het verzekerings- en bankwezen, in verschillende leidinggevende posities. Voor hij in 2012 als algemeen directeur en Dirigeant Agréé aantrad bij GB Life Luxembourg, vervulde hij managementfuncties bij toonaangevende financiële dienstverleners als NN Groep, Zurich Financial Services, SNS Reaal en ING Groep. Pieter heeft een sleutelrol gespeeld bij het ontvlechten van de ING/NN Groep, het rebranden van GB Life en het herpositioneren van het bedrijf in de wereldwijde levensverzekeringsmarkt. Onder zijn verantwoordelijkheid bereidde het managementteam de verkoop van GB Life aan een partner van de Global Bankers Insurance Group voor en werd deze in 2017 uitgevoerd. Pieter behaalde een bachelor bedrijfskunde aan de EU Business School en een master in bedrijfskunde aan de Nyenrode Business Universiteit in Breukelen.