GB Life Luxembourg - Privacyverklaring

 • GB Life Luxembourg gebruikt uw persoonsgegevens niet voor directmarketingdoeleinden
 • GB Life Luxembourg zal uw persoonsgegevens niet verkopen

   

   

  GB Life Luxembourg verwerkt uw persoonsgegevens met de nodige zorg

  Wij raden u aan deze informatie aandachtig te lezen zodat u weet voor welke doeleinden GB Life Luxembourg uw gegevens gebruikt. Deze Privacyverklaring bevat ook meer informatie over uw privacyrechten en hoe u deze kunt uitoefenen.

  Uw privacy is erg belangrijk voor ons. Wij streven ernaar uw persoonsgegevens op een wettige, gepaste en transparante manier te verwerken. In deze Privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we van u als natuurlijke persoon verzamelen en vervolgens verwerken.

  U vindt meer informatie over de Luxemburgse privacywetgeving op de website van de National Commission for Data Protection (Commission Nationale pour la Protection des Données – CNPD) op www.cnpd.public.lu.

  • GB Life Luxembourg is een verzekeringsmaatschappij die actief is in Luxemburg en een selectie van landen in de Europese Unie. De maatschappelijke zetel van GB Life Luxembourg is gevestigd te 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg.
  • GB Life Luxembourg richt zich voornamelijk op retailklanten, kmo’s en vermogende klanten, en is vooral actief in Luxemburg, België, Spanje, Italië en Frankrijk. U vindt meer informatie over de activiteiten van GB Life Luxembourg op gblife.lu.
  • GB Life Luxembourg is de Verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot persoonsgegevens en verwerkt geen persoonsgegevens voor andere entiteiten. GB Life Luxembourg verwerkt uw persoonsgegevens als polishouder, verzekerde persoon of begunstigde van contracten.
  • GB Life Luxembourg bevestigt dat het externe leveranciers zal inschakelen om persoonsgegevens te verwerken in zijn naam, om alle verplichtingen onder de Polis na te leven en uit te voeren. GB Life Luxembourg zal enkel een beroep doen op verwerkers die voldoende garanties bieden om de gepaste technische en organisatorische maatregelen uit te voeren zodat de verwerking in overeenstemming is met de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de bescherming van de rechten van de Polishouder te garanderen. GB Life Luxembourg bevestigt, als Verwerkingsverantwoordelijke, dat de verwerking door externe leveranciers onder zijn bevoegdheid zal vallen, en dat zij enkel persoonsgegevens zullen verwerken voor zover strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeengekomen diensten.

   

  Neem contact op met GB Life Luxembourg als u vragen hebt over de verwerking van uw gegevens

  • U hebt het recht om toegang te hebben tot uw persoonsgegevens, ze te wijzigen, verwijderen of te verbeteren. U dient daartoe een gemotiveerd schriftelijk verzoek aan GB Life Luxembourg te richten GDPR@gblife.lu.
  • Hebt u vragen over uw privacy, of wenst u uw privacyvoorkeuren te wijzigen of uw rechten uit te oefenen, neem dan contact op met GB Life Luxembourg (00352) 27 05 27 05.
  • Wenst u inzage in de gegevens die GB Life Luxembourg over u verwerkt, neem dan contact op met ons. Bepaalde gegevens kunt u zelf rechtstreeks inkijken. Oefent u uw recht op inzage uit, dan zal GB Life Luxembourg u een lijst van uw gegevens bezorgen. U kunt zich verzetten tegen de wijze waarop GB Life Luxembourg zich beroept op zijn wettige belangen om bepaalde gegevens te verwerken.
  • U hebt het recht om GB Life Luxembourg te verzoeken uw persoonsgegevens over te dragen naar uzelf of een derde partij
  • Opdat GB Life Luxembourg gepast kan antwoorden op uw verzoeken, dient u op elk moment waarop u uw rechten wenst uit te oefenen zo specifiek mogelijk te zijn. GB Life Luxembourg zal uw identiteit zo nauwkeurig mogelijk moeten verifiëren ingeval iemand anders uw rechten wenst uit te oefenen. Wij kunnen u op dat moment vragen ons uw identiteitsgegevens mee te delen

   

  GB Life Luxembourg verwerkt uw persoonsgegevens om tal van redenen

  GB Life Luxembourg is verplicht bepaalde wettelijke voorschriften na te leven

  • De wetgeving inzake verzekeringspolissen in het algemeen of bijzondere verzekeringsovereenkomsten verplichten verzekeringsmaatschappijen om polisdocumenten voor te bereiden en bij te houden gedurende wettelijk vastgelegde bewaringstermijnen.
  • De wetgeving aangaande verzekeringsdistributie verplicht verzekeringsmaatschappijen en tussenpersonen om de wensen en noden van mogelijke polishouders te analyseren bij de voorbereiding van de ondertekening van de contracten. Het is soms nodig om tijdens dat proces klanten te categoriseren. Natuurlijke personen worden automatisch ingedeeld als niet-zakelijke klanten maar kunnen onder bepaalde voorwaarden toch worden beschouwd als zakelijke klanten. Verzekeringsmaatschappijen bieden spaar- of beleggingsverzekeringen aan en moeten daarom, afhankelijk van het klanttype, informatie verzamelen over de kennis en ervaring van de klant, zijn financiële capaciteit, beleggingsdoelen en visie aangaande risico’s en rendement betreffende de aangeboden producten.
  • Verzekeringsmaatschappijen moeten alle mogelijke middelen inzetten om het witwassen van geld te voorkomen, op te sporen en te rapporteren aan de bevoegde instanties. GB Life Luxembourg moet daartoe de nodige stappen ondernemen, zowel op gecentraliseerd als lokaal niveau.
  • GB Life Luxembourg is in het bijzonder voor levensverzekeringspolissen verplicht om
   • (i) iu te identificeren als klant, vertegenwoordiger of uiteindelijke begunstigde;
   • (ii) uw profiel te bepalen (met betrekking tot het risico op witwassen van geld), waardoor het diverse persoonlijke en zakelijke gegevens moet verzamelen, om bijvoorbeeld te bepalen of u eventueel een politiek prominent persoon bent;
   • (iii) uw acties en transacties op te volgen en bepaalde transacties te voorkomen en rapporteren aan de Financial Intelligence Processing Unit.
  • GB Life Luxembourg bewaart de wettelijk verplichte informatie om misbruik, voorkennis of marktmanipulatie te voorkomen, op te sporen en/of te rapporteren en verdachte transacties te melden aan de bevoegde overheidsinstanties. In het kader van de strijd tegen terrorisme en de naleving van sancties moeten verzekeringsmaatschappijen klantgegevens screenen op basis van sanctielijsten. Ook de transacties worden gemonitord. In sommige gevallen worden onderliggende documenten opgevraagd en kunnen betalingen tegengehouden worden.

   

  GB Life Luxembourg moet een contract correct kunnen uitvoeren

  • De uitvoering van verzekeringscontracten omvat het beheer van verzekeringspolissen, het innen van premies, verwerken van claims, evalueren van dekkingen met betrekking tot claims op basis van onderzoeken, al dan niet door schade-experts, contacten met andere relevante partijen (zoals andere verzekeraars, voor schade aansprakelijke partijen, verzekeringsnemers, begunstigden enz.), schadewaardering, afwikkeling van claims, verdediging en bepaling van de omvang van de rechten van partijen bij rechtszaken enz.
  • GB Life Luxembourg moet soms bepaalde persoonsgegevens doorsturen naar interne of externe specialisten voor de raming van schade waaraan waarde kan worden toegekend, alsook naar relevante derde partijen (zoals medeverzekeraars en herverzekeringsmaatschappijen, advocaten of relevante overheidsinstanties).
  • GB Life Luxembourg werkt met een gediversifieerd distributienetwerk van exclusieve en onafhankelijke verzekeringsagenten. GB Life Luxembourg werkt ook samen met een aantal verzekeringsmakelaars. Voor een gepast niveau van dienstverlening is het belangrijk dat er gegevens worden gedeeld binnen dat distributienetwerk.

   

  GB Life Luxembourg moet kunnen functioneren als een bedrijf – dit wordt aangeduid met ‘wettige belangen’

  Naast de voormelde doeleinden heeft GB Life Luxembourg als commercieel bedrijf ook een aantal wettige belangen die de basis vormen voor de verwerking van persoonsgegevens. In dat opzicht garandeert GB Life Luxembourg dat de impact op uw privacy tot een minimum beperkt blijft en dat de wettige belangen van GB Life Luxembourg in alle gevallen in verhouding blijven tot de impact die het naleven ervan op uw privacy heeft.

  GB Life Luxembourg gebruikt de basisgegevens om risico- en andere modellen te ontwikkelen en statistieken op te stellen; in al die gevallen worden alle verwijzingen naar identificeerbare personen zo spoedig mogelijk verwijderd. GB Life Luxembourg kan die modellen ontwikkelen voor diverse doelen: de analyse van klanten, fraude, processen, risico’s enz. en mag ze vervolgens algemeen of persoonsgericht toepassen.

  Bijvoorbeeld: persoonsgegevens kunnen worden gebruikt als bewijs (opgeslagen gegevens), en voor het vaststellen, uitoefenen en waarborgen van de rechten van GB Life Luxembourg of de partijen die het vertegenwoordigt (bijvoorbeeld in geschillen).

   

  GB Life Luxembourg bewaart uw gegevens niet voor onbepaalde tijd

  GB Life Luxembourg gebruikt uw persoonsgegevens wanneer GB Life een duidelijk doel voor ogen heeft. Zodra dat doel niet meer bestaat, verwijderen we de gegevens. Er bestaan wettelijke bewaringstermijnen voor uw persoonsgegevens. De voorgeschreven termijn kan tot 30 jaar bedragen voor bepaalde rechten in verband met levensverzekeringspolissen.