Wettelijke verwijzingen

Algemene informatie

Deze website dient alleen ter algemene informatievoorziening.  De informatie op deze website dient op geen enkele manier te worden gezien als een aanbod tot verkoop van afzonderlijke producten of als beleggingsadvies van welke aard ook.  Verzoeken om informatie over verzekeringsproducten dienen gericht te worden aan GB Life Luxembourg.

 

Handelsmerken, dienstmerken en logo ‘s

Alle handelsmerken, dienstmerken en logo’s (“merken”) die op deze website voorkomen zijn eigendom van de GB Life Luxembourg.  Het is voor gebruikers niet toegestaan om een van de merken te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GB Life Luxembourg.

 

Auteursrecht

De website en haar inhoud zijn beschermd door het auteursrecht.  Alle rechten van de pagina’s, de inhoud en de werken zijn eigendom van GB Life Luxembourg of zijn licentiegevers.  Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, te verzenden, af te beelden, te publiceren, te verkopen, in licentie te geven of daarvan afgeleid werk te genereren of te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze site is bedoeld, namelijk het verstrekken van informatie over GB Life Luxembourg.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De creatie van de website is beschermd door middel van intellectueel eigendom.  In algemene zin dienen de eigendomsrechten van GB Life Luxembourg te worden gerespecteerd.  De gebruiker mag geen eigendomsrechten verkrijgen die betrekking hebben op software, programma’s, gegevens, toepassingen of instructies die door GB Life Luxembourg aan hem ter beschikking zijn gesteld.  Dit laatste verleent hem alleen een gebruikersrecht.  De gebruiker aanvaart de regels voor gebruik die door GB Life Luxembourg zijn afgegeven en onthoudt zich van het maken van kopieën, wijzigingen of aanpassingen en zal deze niet aan derden beschikbaar stellen.

Alle genoemde elementen en informatie mogen op geen enkele wijze doorverkocht of opnieuw verspreid worden.

 

Geen aansprakelijkheid

Alle informatie op deze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot grafisch materiaal, tekst en links naar andere sites, wordt verstrekt ‘in de huidige staat’ en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.  Voor zover dit mogelijk is op grond van toepasselijk recht wordt deze informatie verstrekt zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties met betrekking tot de verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, het niet inbreuk maken op enig recht en het vrij zijn van computervirussen of soortgelijke zaken die tot onbruikbaarheid leiden.

GB Life Luxembourg kan de adequaatheid, juistheid of volledigheid van de informatie op deze website niet garanderen en wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid voor fouten of onvolledigheden af.  Gebruikers van deze website zijn verantwoordelijk voor de beoordeling van de nauwkeurigheid, volledigheid of bruikbaarheid van de informatie of andere inhoud die beschikbaar is op deze website.

Geen enkele functionaris, bestuurder of werknemer van GB Life Luxembourg of van elk bedrijf aan welke de bovengenoemde personen een dienst verlenen, aanvaarden aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de informatie die te vinden is op de website.

De informatie op deze website dient niet te worden beschouwd als een aanbod noch een verzoek om de genoemde investeringen te kopen, te verkopen of er anderszins mee om te gaan en is niet bedoeld voor distributie aan, of gebruik door, personen in alle landen. Deze informatie heeft geen waarde voor juridisch, boekhoudkundig of fiscaal advies en is alleen geldig op het gegeven moment.  Het kan niet op de juiste manier de kennis en vaardigheden van de gebruiker vervangen.

GB Life Luxembourg is de enige partij die het recht heeft om wijzigingen aan te brengen en informatie aan deze site toe te voegen of ervan te verwijderen.  GB Life Luxembourg behoudt zich het recht om te allen tijde wijzigingen aan te brengen en de genoemde informatie toe te voegen of te verwijderen zonder voorafgaande waarschuwing.  Deze informatie kan afkomstig zijn van derden. In dat geval heeft GB Life Luxembourg geen controle over de inhoud daarvan.  GB Life Luxembourg kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte gevolgen voortvloeiend uit het gebruik van de informatie.

 

Gelinkte internetsites

Aan gebruikers wordt meegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen niet door GB Life Luxembourg wordt onderzocht of geanalyseerd.  Er wordt geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van die informatie.  Op geen enkele wijze zal GB Life Luxembourg, noch haar directeuren, werknemers of adviseurs, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor de informatie die op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen wordt gepubliceerd.

GB Life Luxembourg draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites die gelinkt zijn aan een site.  Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker en betekent niet dat GB Life Luxembourg de site en de producten of diensten die daarop worden beschreven onderschrijft.  Het verkrijgen van toegang tot en het gebruikmaken van andere aan deze site gelinkte internetsites vindt op eigen risico plaats en GB Life Luxembourg aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid.  GB Life Luxembourg behoudt zich het recht voor om iedere link of een gelinkt programma op ieder gewenst moment te beëindigen.

Door het bezoeken van deze site gaat u ook akkoord met en zult u zich houden aan de richtlijnen verbonden aan websites die u via deze site bezoekt of die aan deze website gelinkt zijn.

 

Jurisdictie en toepasselijk recht

De Luxemburgse wetgeving is het toepasselijk recht.  Elk geschil dat betrekking heeft op het gebruik van dit portaal of op het gebruik, afdrukken, opnemen of weergeven van alle of een deel van de gegevens van dit portaal, vallen onder de bevoegdheid van de Luxemburgse rechtbanken.

 

 

Marc Stevens

Marketing & Distribution Directeur (Chief Marketing & Distribution Officer)

Marc Stevens heeft een jarenlange ervaring in de internationale verzekeringssector. Hij werkte voor ABB Insurances en OHRA Leven (Delta Lloyd Life) tot hij commercieel directeur werd. Hij was General Manager bij VITIS LIFE en vervolgens CEO van OneLife Luxembourg. Hij is gasthoogleraar aan de master in persoonlijke financiële planning aan de managementschool van de Universiteit van Antwerpen. Marc behaalde een graad in criminologie aan de Katholieke Universiteit van Leuven en een postdoctoraal diploma in Marketing aan de Business School van de Universiteit van Antwerpen.

Adam Joseph

Chief Actuary Officer (CAO)

Adam Joseph heeft 15 jaar ervaring in de financiële dienstverlening, waaronder door functies in vermogensbeheer, actuariële consultancy, risicomanagement en fusies en overnames in het bedrijfsleven. Adam Joseph sloot zich in januari 2018 aan bij GB Life Luxembourg als hoofdaccountant. Adam begon zijn carrière met onderzoek naar vermogensbeheer en bedrijfsfinanciering. Sinds 2007 is Adam onlosmakelijk verbonden geweest met Solvency II – van het ondersteunen van de technische en strategische Solvency II rapporten/activiteiten van het CRO Forum tot het spelen van een sleutelrol in de transitie van het economisch kader van ING/NN Groep naar een Solvency II risico- en kapitaalkader. In zijn laatste functie werkte Adam als directeur in bedrijfsfinanciering van NN Groep voor de bedrijfsfusies en -overnames van de groep. Adam studeerde in 2001 af aan de Rhodes Universiteit, Zuid-Afrika.

José Bustillo

Operationeel manager (Chief Operations Officer, COO)

José Bustillo heeft jarenlange ervaring in het managen en controleren van grote en complexe projecten in backofficeomgevingen. Hij trad in 2017 aan als operationeel manager bij GB Life Luxembourg, nadat hij meer dan 30 jaar ervaring opgedaan had in de financiële sector, waaronder bij Euroclear. Voor hij toetrad tot het managementteam van GB Life, was José partner bij een consultancybedrijf dat zich specialiseerde in risicomanagement, nu onderdeel van McKinsey & Company. Zijn belangrijkste zwaartepunt lag bij Solvency II. José studeerde af in civiele techniek aan de Université Libre de Bruxelles.

Gaëlle Leclaire

Hoofd risico & compliance (Chief Risk and Compliance Officer)

Gaëlle Leclaire heeft 20 jaar ervaring in de levensverzekeringenbranche. Ze begon haar carrière als accountant in Frankrijk voordat ze naar Luxemburg verhuisde. Ze werkte eerder voor Mazars, PWC en ABN AMRO Life S.A. Ze kwam in 2008 bij GB Life Luxembourg en trad in 2009 als financieel directeur toe tot de Raad van bestuur. Ze nam de positie van operationeel directeur in 2015 over, en was toen ook verantwoordelijk voor productmanangement.
In 2017 nam ze binnen GB Life Luxembourg de positie van hoofd juridisch adviseur en compliance over. Gaëlle is afgestudeerd aan een Business School en heeft beroepscertificaten in accountancy en financiën.

Will Romero

Lid van het Bestuur

Will heeft leidinggevende posities vervuld bij Financial Guaranty, Benfield, Swiss RE, Ernst & Young en New York Life. Recentelijk ontwikkelde hij Factor Re, een lowcost financieringsconstructie voor de embedded value in levensverzekeringsportefeuilles. Will behaalde zijn BA cum laude aan de Yale Universiteit, werd meester in de rechten aan de Universiteit van Colorado en behaalde een LL.M. aan de New York Universiteit.

Matteo Castelvetri

Lid van het Bestuur

Matteo was werkzaam gedurende 19 jaar in Investment Banking bij Morgan Stanley en Goldman Sachs. Als bedrijfsleider van Morgan Stanley’s Financial Institution Group had hij de leiding over European Insurance en droeg hij de hoofdverantwoordelijkheid voor verschillende Europese large cap verzekeraars. Hij adviseerde bij meer dan 50 transacties en heeft enkele van de belangrijkste fusies en overnames, herstructureringen en beursaanvragen in de Europese verzekeringswereld in gang gezet en uitgevoerd. Matteo begon zijn carrière bij Goldman Sachs als investeerder in staatsobligaties en noodlijdende fondsen en werd later adviseur voor banken en verzekeraars. Hij behaalde zijn bachelor Economie summa cum laude aan de Bocconi Universiteit in Milaan en heeft tevens een bachelor Klassieke gitaar.

Victor Rod

Voorzitter van de Raad van Bestuur

Victor Rod voltooide in 1973 zijn rechtenstudie aan de Universiteit van Nancy (Frankrijk). Na een korte periode in Luxemburg als advocaat te hebben gewerkt was hij secretaris-generaal bij de vereniging van verzekeringsbedrijven in Luxemburg (Association Des Compagnies d’assurance, ACA).

In 1980 werd hij aangesteld als de eerste voltijdse directeur van de toezichthoudende instantie voor het verzekeringswezen in Luxemburg (Commissariat aux assurances). Tot zijn pensioen op 31.12.2014 was hij het langst dienende hoofd van een verzekeringstoezichthouder in Europa.

Victor was vanaf de oprichting tot aan zijn pensioen (2010 – 2014) plaatsvervangend voorzitter van de European Insurance and Occupational Pension Authority (EIOPA), gevestigd in Frankfurt.

Hij was tevens Luxemburgs vertegenwoordiger bij het European Insurance and Occupational Pension Committee (EIOPC) in Brussel en lid van het directiecomité van de International Association of Insurance Supervisors (IAIS) in Bazel die op mondiaal niveau de norm stelt in verzekeringszaken.

Victor was 25 jaar lang voorzitter van een Luxembourg Bank. Naast zijn rol als voorzitter en onafhankelijk directeur van GBLife maakt Victor deel uit van het bestuur van een binnenlandse retailverzekeringsmaatschappij en heeft hij 20 jaar ervaring als niet-uitvoerend bestuurslid bij ’s werelds grootste satellietexploitant.

Sinds 2015 is Victor als of counsel advocaat werkzaam bij Luxemburgs grootste onafhankelijke advocatenkantoor, Arendt & Medernach (A & M), waar hij hoofdzakelijk adviseert over juridische, reglementaire en technische kwesties bij verzekering en herverzekering.

 

Christophe Hucque

Financieel directeur (Chief Finance Officer, CFO)

Christophe Hucque heeft ruime ervaring in het verzekeringswezen. Christophe kwam in 2000 als actuaris bij GB Life Luxembourg (voorheen ING Life Luxembourg). Sinds 2006 heeft hij binnen GB Life Luxembourg verschillende leidinggevende posities vervuld. Hij trad in 2006 toe tot het managementteam als financieel directeur/risicomanager. Tussen 2007 en 2009 combineerde hij de positie van financieel directeur voor zowel ING Life Luxembourg als ING Variable Annuities Europe (Den Haag) en was hij betrokken bij de Europese uitrol van het productportfolio Variabele Annuïteiten. Christophe werd in 2009 operationeel manager en kreeg tevens de verantwoordelijkheid voor productmanagement en de commerciële relatie met ING Bank. Sinds 2015 is hij terug in zijn functie als financieel directeur en was hij tussen 2015 en 2017 tevens verantwoordelijk voor risico. Christophe heeft meerdere masters op zijn naam staan, onder andere in wiskunde en actuariële wetenschappen.

Pieter Coopmans

Algemeen directeur (Chief Executive Officer, CEO)

Pieter Coopmans heeft meer dan 20 jaar ervaring in het verzekerings- en bankwezen, in verschillende leidinggevende posities. Voor hij in 2012 als algemeen directeur en Dirigeant Agréé aantrad bij GB Life Luxembourg, vervulde hij managementfuncties bij toonaangevende financiële dienstverleners als NN Groep, Zurich Financial Services, SNS Reaal en ING Groep. Pieter heeft een sleutelrol gespeeld bij het ontvlechten van de ING/NN Groep, het rebranden van GB Life en het herpositioneren van het bedrijf in de wereldwijde levensverzekeringsmarkt. Onder zijn verantwoordelijkheid bereidde het managementteam de verkoop van GB Life aan een partner van de Global Bankers Insurance Group voor en werd deze in 2017 uitgevoerd. Pieter behaalde een bachelor bedrijfskunde aan de EU Business School en een master in bedrijfskunde aan de Nyenrode Business Universiteit in Breukelen.