GB Life Luxembourg - Wettelijke verwijzingen

Algemene informatie

Deze website dient alleen ter algemene informatievoorziening.  De informatie op deze website dient op geen enkele manier te worden gezien als een aanbod tot verkoop van afzonderlijke producten of als beleggingsadvies van welke aard ook.  Verzoeken om informatie over verzekeringsproducten dienen gericht te worden aan GB Life Luxembourg.

 

Handelsmerken, dienstmerken en logo ‘s

Alle handelsmerken, dienstmerken en logo’s (“merken”) die op deze website voorkomen zijn eigendom van de GB Life Luxembourg.  Het is voor gebruikers niet toegestaan om een van de merken te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GB Life Luxembourg.

 

Auteursrecht

De website en haar inhoud zijn beschermd door het auteursrecht.  Alle rechten van de pagina’s, de inhoud en de werken zijn eigendom van GB Life Luxembourg of zijn licentiegevers.  Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, te verzenden, af te beelden, te publiceren, te verkopen, in licentie te geven of daarvan afgeleid werk te genereren of te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze site is bedoeld, namelijk het verstrekken van informatie over GB Life Luxembourg.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De creatie van de website is beschermd door middel van intellectueel eigendom.  In algemene zin dienen de eigendomsrechten van GB Life Luxembourg te worden gerespecteerd.  De gebruiker mag geen eigendomsrechten verkrijgen die betrekking hebben op software, programma’s, gegevens, toepassingen of instructies die door GB Life Luxembourg aan hem ter beschikking zijn gesteld.  Dit laatste verleent hem alleen een gebruikersrecht.  De gebruiker aanvaart de regels voor gebruik die door GB Life Luxembourg zijn afgegeven en onthoudt zich van het maken van kopieën, wijzigingen of aanpassingen en zal deze niet aan derden beschikbaar stellen.

Alle genoemde elementen en informatie mogen op geen enkele wijze doorverkocht of opnieuw verspreid worden.

 

Geen aansprakelijkheid

Alle informatie op deze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot grafisch materiaal, tekst en links naar andere sites, wordt verstrekt ‘in de huidige staat’ en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.  Voor zover dit mogelijk is op grond van toepasselijk recht wordt deze informatie verstrekt zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties met betrekking tot de verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, het niet inbreuk maken op enig recht en het vrij zijn van computervirussen of soortgelijke zaken die tot onbruikbaarheid leiden.

GB Life Luxembourg kan de adequaatheid, juistheid of volledigheid van de informatie op deze website niet garanderen en wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid voor fouten of onvolledigheden af.  Gebruikers van deze website zijn verantwoordelijk voor de beoordeling van de nauwkeurigheid, volledigheid of bruikbaarheid van de informatie of andere inhoud die beschikbaar is op deze website.

Geen enkele functionaris, bestuurder of werknemer van GB Life Luxembourg of van elk bedrijf aan welke de bovengenoemde personen een dienst verlenen, aanvaarden aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de informatie die te vinden is op de website.

De informatie op deze website dient niet te worden beschouwd als een aanbod noch een verzoek om de genoemde investeringen te kopen, te verkopen of er anderszins mee om te gaan en is niet bedoeld voor distributie aan, of gebruik door, personen in alle landen. Deze informatie heeft geen waarde voor juridisch, boekhoudkundig of fiscaal advies en is alleen geldig op het gegeven moment.  Het kan niet op de juiste manier de kennis en vaardigheden van de gebruiker vervangen.

GB Life Luxembourg is de enige partij die het recht heeft om wijzigingen aan te brengen en informatie aan deze site toe te voegen of ervan te verwijderen.  GB Life Luxembourg behoudt zich het recht om te allen tijde wijzigingen aan te brengen en de genoemde informatie toe te voegen of te verwijderen zonder voorafgaande waarschuwing.  Deze informatie kan afkomstig zijn van derden. In dat geval heeft GB Life Luxembourg geen controle over de inhoud daarvan.  GB Life Luxembourg kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte gevolgen voortvloeiend uit het gebruik van de informatie.

 

Gelinkte internetsites

Aan gebruikers wordt meegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen niet door GB Life Luxembourg wordt onderzocht of geanalyseerd.  Er wordt geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van die informatie.  Op geen enkele wijze zal GB Life Luxembourg, noch haar directeuren, werknemers of adviseurs, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor de informatie die op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen wordt gepubliceerd.

GB Life Luxembourg draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites die gelinkt zijn aan een site.  Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker en betekent niet dat GB Life Luxembourg de site en de producten of diensten die daarop worden beschreven onderschrijft.  Het verkrijgen van toegang tot en het gebruikmaken van andere aan deze site gelinkte internetsites vindt op eigen risico plaats en GB Life Luxembourg aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid.  GB Life Luxembourg behoudt zich het recht voor om iedere link of een gelinkt programma op ieder gewenst moment te beëindigen.

Door het bezoeken van deze site gaat u ook akkoord met en zult u zich houden aan de richtlijnen verbonden aan websites die u via deze site bezoekt of die aan deze website gelinkt zijn.

 

Jurisdictie en toepasselijk recht

De Luxemburgse wetgeving is het toepasselijk recht.  Elk geschil dat betrekking heeft op het gebruik van dit portaal of op het gebruik, afdrukken, opnemen of weergeven van alle of een deel van de gegevens van dit portaal, vallen onder de bevoegdheid van de Luxemburgse rechtbanken.